Important message icon

Viljandi kontori külastamine 17.06 – 02.07.2024 ainult eelneval kokkuleppel, tel. 506 9185!

Isikuandmete töötlemise põhimõtted alates 01.07.2020

 

Meie, ADB Compensa Vienna Insurance Group (edaspidi: Compensa), oleme Leedus registreeritud kindlustusselts, kellel on filiaalid Lätis ja Eestis. Leedus ja Lätis tegutseb ettevõte Compensa Vienna Insurance Groupi nime all ning Eestis Seesam kindlustuse nime all. Meie kontaktandmed leiad sellelt veebilehelt.

Selles dokumendis on määratletud isikuandmete kogumise, kasutamise ja töötlemise reeglid ning isikuandmete kaitse põhimõtted, mida kindlustustegevuses järgime.

Kui esitad meile kellegi teise isikuandmed, siis teavita seda isikut siinsest dokumendist ja selle sisust (näiteks kui soovid kindlustada teist isikut või tema vara või märkida teist isikut soodustatud isikuks).

Oleme ametisse nimetanud andmekaitsespetsialisti. Kui sul on enda isikuandmetega seoses mõni küsimus või mure, võtke temaga ühendust e-posti aadressil:

DPO@compensa.lt (Leedu)
DPO@compensa.lv (Läti)
andmekaitse@seesam.ee (Eesti)

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Üks meie põhiväärtusi on austada üksikisiku õigust eraelu puutumatusele. Isikuandmete kaitsmisel lähtume kõikidest isikuandmete kaitse üldmääruse1 nõuetest ning muudest õigusaktidest, milles käsitletakse kindlustustegevust, isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset. Need küsimused on meie ärieetikas kõige olulisemate seas. Et tagada eraelu puutumatus igas andmesubjektidega (kindlustusvõtjad, kindlustatud isikud ja üksused, soodustatud isikud jt) suhtlemise aspektis, vaatame oma standardeid, protseduure ja süsteeme regulaarselt üle ja vajaduse korral parandame neid.

Anname endast kõik, et tagada järgmine:

 • isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab teid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

Kindlustuslepingute nõuetekohaseks sõlmimiseks ja täitmiseks kogume ja töötleme tavaliselt üksikisikute isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed) ja kindlustusobjektiga seotud andmeid (nt andmed vara, sõiduki jms kohta). Olenevalt olukorrast võime töödelda ka muid isikuandmeid, mida on vaja kindlustuslepingute sõlmimiseks ja/või täitmiseks (nt andmed individuaalsete omaduste kohta: sõidukogemus, sihtkohad ja ajavahemikud jne; finantsandmed: pangakonto number, võlasumma jne).

 

Samuti võime töödelda sinu isikukoodi isiku tuvastamise eesmärgil või teabe saamiseks isikuandmete vastuvõtjalt (nt Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hallatav kinnistusraamat), mis on vajalik kindlustuslepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Isikukoodi ei kasutata otseturunduse eesmärgil.

 

Eriliiki isikuandmete (terviseandmed, poliitilised vaated) kogumine on lubatud ainult andmesubjekti (kindlustusvõtja, kindlustatud isik) selgesõnalisel nõusolekul ja tingimusel, et need andmed on vajalikud kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kindlustusriski hindamiseks või edasikindlustamiseks. Kindlustuslepingu sõlmimisel on meil õigus nõuda selliste andmete esitamist, mis mõjutavad kindlustuslepingu sõlmimise otsust või kindlustuslepingu teatavaid tingimusi puudutavat otsust.

 

Tavaliselt tuleb kindlustuslepingu sõlmimisel esitada kindlustusvõtja või kindlustatud isiku terviseandmed juhul, kui kindlustusrisk on seotud kindlustusvõtja või kindlustatud isiku tervisega (nt õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus).

 

Kindlustusjuhtumi toimumise korral peab kindlustusvõtja, kindlustatud isik, soodustatud isik ja/või kannatada saanud kolmas isik esitama kindlustusandjale kõik olemasolevad dokumendid ja teabe kindlustusjuhtumi asjaolude ja tagajärgede kohta, mis on vajalikud kindlustushüvitise suuruse määramiseks, sealhulgas eriliiki isikuandmed (terviseandmed, vigastused, surma põhjus jne). Meil on õigus töödelda neid andmeid, et teha kindlaks, kas kindlustusjuhtum ka tegelikult toimus, kas see toimus kindlustusperioodil ja kui suur on tekitatud kahju.

 

Peale kindlustusvõtjalt, kindlustatud isikult, soodustatud isikult ja/või kannatada saanud kolmandalt isikult saadud andmete on meil õigus koguda ja edasi töödelda selliseid eriliiki isikuandmeid, mis on kättesaadavad sellistele isikuandmete vastuvõtjatele nagu tervishoiuasutused, sotsiaalministeeriumi alla kuuluv haigekassa või muud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asustused (nt politseiasutused), samuti registrites, infosüsteemides või muudes andmefailides töödeldavaid andmeid kindlustatud isiku või kannatada saanud kolmanda isiku tervisliku seisundi, osutatud raviteenuste, avastatud haiguste, saadud vigastuste, puude raskusastme ja surma põhjuse kohta. Selliseid isikuandmeid võidakse koguda andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on surnud, ning kui see on vajalik kindlustusjuhtumi asjaolude ja tagajärgede ning kindlustushüvitise suuruse kindlakstegemiseks.

 

Näiteks reisi katkemine haigestumise tõttu loob reisikindlustuse olemasolu korral mõistliku aluse selleks, et saaksime pöörduda kindlustatud isiku perearsti poole taotlusega esitada kindlustatud isiku andmed eesmärgiga teha kindlaks, kas kindlustusjuhtum (haigus) toimus kindlustusperioodi jooksul ning kas tegu oli äkilise ja ootamatu juhtumiga. Perearstile esitatava taotluse juurde lisatakse kindlustatud isiku nõusolek tema isikuandmete kogumiseks.

 

Kui andmesubjekt ei ole eeldatavalt võimeline oma huve mõistlikult hindama ja kui andmesubjekti nõusolek puudub, näiteks välisriigi tervishoiuasutuselt teabe saamisel koomas oleva kliendi kohta ja juhul, kui meil ei ole kliendi lähedaste kontaktandmeid, tohime sellise andmesubjekti isikuandmeid töödelda IKÜM artikli 9 lõike 2 punkti c kohaselt.

 

Me ei avalikusta kindlustusvõtja, kindlustatud isiku ega soodustatud isiku andmeid, nende terviseseisundit puudutavat teavet ega kindlustuslepingus sisalduvat ja kindlustustegevuse käigus saadud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

 

See on Compensa töödeldavate isikuandmete näidisloetelu; konkreetse füüsilise isiku andmete hulk oleneb tema ja meie vahelise suhte iseloomust. Igal juhul ei kogu me üleliigseid isikuandmeid, mis oleks vastuolus meie andmete minimeerimise põhimõttega.

 

Saate igal ajal küsida teavet oma isikuandmete kohta, mida Compensa töötleb. Lisateave on esitatud peatükis „Millised on teie õigused?“.

Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

Tagame, et isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt ning neid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Üldjuhul töötleme isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • isik on andnud nõusoleku (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a, artikli 9 lõike 2 punkt a);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meie või teiste isikute õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või juhul, kui kohtud täidavad oma õigust mõistvat funktsiooni (IKÜM artikli 9 lõike 2 punkt f).

Teie õigusi on kirjeldatud IKÜM-is ja allpool. Pange tähele, et mõned neist ei ole absoluutsed ja me ei pruugi tingimata ja tingimusteta rahuldada teie palvet neid kasutada.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemise õiguslikud aluse

Äritegevus, isikute tuvastamine, maksevõime ja kindlustusriski hindamine, kindlustatud isikute raamatupidamine, kindlustuslepingute sõlmimine ja haldamine, kindlustusriskide ohjamine, pakkumiste esitamine kindlustuslepingu sõlmimiseks, tõendite säilitamine selle kohta, et andmesubjekt on kindlustuslepingu sõlmimiseks pöördunud kindlustusandja poole
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f; artikli 9 lõike 2 punkt a
 • Muud õigusaktid
Kindlustusjuhtumite või kindlustusjuhtumiteks osutuda võivate juhtumite uurimine ja haldamine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid b ja c; artikli 9 lõike 2 punkt a, g ja h; Kindlustustegevuse seadus § 218 (2)
 • Muud õigusaktid
Otseturundus
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a ja f
 • Muud õigusaktid
Makstud summade tagasisaamine (regressinõue, nõuete üleminek)
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c; artikli 9 lõike 2 punkt f
 • Muud õigusaktid
Võlgade tagasisaamine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f
 • Muud õigusaktid
Pettuse ärahoidmine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f
 • Muud õigusaktid
Compensa osalusega kohtuasjade ja muude vaidluste käsitlemine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, c ja f; artikli 9 lõike 2 punktid a ja f
 • Muud õigusaktid
Pangaülekannete arvestus
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f
 • Muud õigusaktid
Telefonivestluste salvestamine tõendite säilitamise ja kvaliteedi tagamise eesmärgil
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja c
 • Muud õigusaktid
Videojärelevalve töötajate, klientide ja vara turvalisuse tagamiseks
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f
 • Muud õigusaktid
Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c
 • Muud õigusaktid
Kindlustusagentide ja kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajate andmete töötlemine kindlustustegevuse eesmärgil
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja c
 • Muud õigusaktid
Kindlustusmaaklerite andmete töötlemine kindlustustegevuse eesmärgil
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, c ja f
 • Muud õigusaktid
Kaupade tarnijate ja teenuste osutajatega sõlmitud lepingute täitmine ja arvestus
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b
 • Muud õigusaktid
Suhtlus mistahes huvitatud isiku esindajaga ja esindaja poolt huvitatud isiku nimel esitatud andmete salvestamine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid c ja f
 • Muud õigusaktid
Äripartnerite (nende töötajate) andmete töötlemine äritegevuse eesmärgil
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a,b,c ja f
 • Muud õigusaktid
Töötajate valimine ja töölevõtmine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja f
 • Muud õigusaktid
Töösuhete haldamine
 
 • IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f; artikli 9 lõike 2 punktid a ja b
 • Muud õigusaktid

 

 

Kuidas me isikuandmeid kogume ja edastame?

Tavaliselt kogume inimeste isikuandmeid neilt endilt. Siiski peame mõnikord isikuandmeid koguma ka teistelt isikutelt, nt riigiregistritest, politseiametnikelt või teistelt riigiasutustelt või inimestelt. Igal juhul ei kogu me tahtlikult üleliigseid isikuandmeid, mis ei ole vajalikud selliste andmete töötlemise õiguslike eesmärkide saavutamiseks. Lisaks teavitame inimesi, kui kogume nende isikuandmeid teistelt isikutelt, välja arvatud juhul, kui neil on see teave juba olemas või kui on õiguslikke aluseid, mis keelavad sellise teabe jagamise.

Töötleme teie isikuandmeid turvalisel viisil ega edasta neid volitamata isikutele. Allpool täpsustatud juhtudel võidakse osa meie töödeldavatest isikuandmetest edastada teistele isikutele. Allpool on kirjeldatud tavalisi olukordi, mil isikuandmeid võidakse edastada.

A. Teatud juhtudel on isikuandmete edastamise alus kindlustusandjale pandud juriidiline kohustus:

 • Eesti Liikluskindlustuse Fondile (nt liikluskindlustuse seaduse § 74 alusel);
 • teisele kindlustus- või edasikindlustusettevõttele, Euroopa Majanduspiirkonna muu riigi kindlustus- või edasikindlustusettevõttele või kolmanda riigi kindlustus- või edasikindlustusettevõtte Leedus (või vastavalt Lätis ja Eestis) või muus Euroopa Majanduspiirkonna riigis asutatud filiaalile (vastavalt kindlustustegevuse seadusele) ;
 • audiitorile;
 • järelevalveasutustele, eeluurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja finantsjärelevalve asutusele;
 • pankrotihaldurile, notarile ja kohtutäiturile.

Nimetatud juhtudel on isikuandmete töötlemise õiguslik alus juriidilise kohustuse täitmine (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c).

B. Compensa võib kanda osa kindlustuslepingutest tulenevatest riskidest üle Leedu (või vastavalt Läti või Eesti) või välisriigi edasikindlustajatele, et vähendada võetud kindlustusriskiga seotud kahjusid, kasutada tõhusalt olemasolevat kapitali või laiendada muude kindlustusriskide võtmise võimalusi.

 

Edasikindlustajatele esitatakse kindlustusega seotud tehniline teave: kindlustuslepingu number, kindlustusmakse suurus, kindlustuskaitse, riski ja riskipreemia liik ning mõnel juhul üksikasjalikud isikuandmed. Edasikindlustajatele esitatakse üksikasjalikud isikuandmed juhul, kui edasikindlustajad osalevad riski ja kahju hindamisel ning isikuandmed on riski ja kahju hindamiseks vajalikud. Edasikindlustajatele esitatakse eriliiki isikuandmed juhul, kui need andmed on vajalikud riski ja kahju hindamiseks ning kui andmesubjekt on andnud nende isikuandmete edastamiseks kirjaliku nõusoleku.

 

C. Compensa võib vastutava töötlejana edastada andmesubjekti isikuandmed volitatud töötlejast kolmandale isikule, kes osutab meile teenuseid (täidab meie nimel tööülesandeid) ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid Compensa kui vastutava töötleja nimel.

Teenuste osutamine (tööülesannete täitmine) ei vabasta meid kindlustustegevusest tulenevast vastutusest ning me vastutame järelevalve eest nende teenuste osutamise (tööülesannete täitmise) üle.

Kui kaasame volitatud töötlejaid, võtame kõik vajalikud meetmed, et nad rakendaksid asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid ning tagaksid konfidentsiaalsuse. Volitatud töötlejad on lepinguga kohustatud järgima kõiki isikuandmete töötlemise nõudeid.

Compensal on õigus saada volitatud töötlejatelt üksikasjalikku teavet nende lepingujärgsete tegevuste kohta ja kehtestada neile lepingus asjakohaseid siduvaid juhiseid.

 

Volitatud töötlejate näidisloetelu on järgmine.

 • Kindlustusvahendajad (agendid, kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajad), kes tegutsevad vahendajatena kindlustuslepingute sõlmimisel ja haldamisel ning teabevahetuses lepingu täitmiseks vajalikul määral.
 • Kindlustusnõuete käsitlemise koostööpartnerid (autoremonditöökojad jne), kes töötlevad isikuandmeid kahjude registreerimiseks ja hindamiseks ning annavad eksperdihinnangu.
 • IT-ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid, kui see on vajalik infosüsteemide arendamise, parandamise, hooldamise ja toe tagamiseks.
 • Kõnekeskused, mis töötlevad isikuandmeid nõuetekohase telefoniteeninduse osutamiseks.
 • Arhiveerimise ja postiteenuste osutajad (trüki- ja postitamisteenuste osutajad).
 • Kvaliteediuuringu teenuseid osutavad ettevõtted, kes töötlevad Compensa nimel teenuse kvaliteediuuringu jaoks vajalikke isikuandmeid.
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, kes tagavad Compensa nimel võlgade sissenõudmise.
 • Varade hindamise ja kontrollimisega tegelevad ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid, mis on vajalikud varade kvalifitseeritud hindamiseks kindlustusnõuete menetlemise käigus.
 • Toetavad koostööpartnerid välisriikides, kes töötlevad isikuandmeid meditsiinilise, finants-, õigus- ja muu abi korraldamiseks, kantud kahju käsitlemiseks, kahjujärgsete tugiteenuste osutamiseks või lisateenuste pakkumiseks.

 

D. Kindlustuslepingu võib sõlmida kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendaja ja kindlustusvahendaja kaudu: kindlustusagendi või -maakleri kaudu, kes osutab kindlustustoodete müügi teenust.

Kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajat või kindlustusagenti, kes tegeleb kindlustustoote müügiga Compensa nimel, peetakse volitatud töötlejaks.

Kindlustustoote müügiga seotud tegevuse käigus tegutseb kindlustusmaakler sõltumatu vastutava töötlejana ning vastutab selle eest, et isikuandmete töötlemine vastaks õigusnõuetele ja tagaks teie õiguste kaitse.

 

E. Tavaliselt saame isikuandmed andmesubjektidelt endilt. Mõnikord saame isikuandmeid ka muudelt ametiasutustelt, füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, nagu näiteks Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Eesti Liikluskindlustuse Fond (Eesti Kindlustusseltside Liit), haigekassa, päästeamet, tervishoiuasutused, politsei ja muud asutused, kellel on kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikku teavet.

Mootorsõidukite kohustusliku tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimisel on meil juurdepääs Maanteeameti hallatavale sõidukite registris (ja ka Läti ja Leedu vastavates asutustes) talletatud andmetele, mis on vajalikud kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks. Ehitise kindlustamise korral on meil õigus saada teavet kinnisvara kohta maakatastrist (kinnitusraamatust).

Kindlustusjuhtumi toimumise korral on meil õigus saada teavet kõikidelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kellel on andmeid kindlustusjuhtumi kohta (nt liiklusõnnetuse tunnistajad jne). Kõige tavalisemad vastutavad töötlejad, kellelt kindlustusandjad isikuandmeid saavad, on politseiasutused, tervishoiuasutused ja arstid, hooldusraviasutused, haigekassa ja turvateenuseid osutavad ettevõtted ning teised isikud, kel on nõude käsitlemiseks vajalikku teavet.

Kindlustustegevuse käigus võime edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele või teenuseosutajatele, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena, ning saada isikuandmeid nende käest selleks, et sõlmida ja täita kindlustuslepinguid ning uurida ja käsitleda kindlustusjuhtumeid või juhtumeid, mida võib pidada kindlustusjuhtumiteks. Sellised isikuandmete vastuvõtjad võivad olla apteegid, optikateenuste osutajad, tervishoiuasutused, eksperdid, juristid, advokaadid, õigusbürood, pangad, liisinguettevõtted, muud kindlustusseltsid jne. Tagame, et kõiki andmeid, mida edastame isikuandmete vastuvõtjatele ja millele meil on juurdepääs, töödeldakse üksnes kindlustuslepingute sõlmimise ja täitmise ning kindlustusjuhtumite või juhtumite, mida võib pidada kindlustusjuhtumiteks, uurimise ja käsitlemise eesmärgil.

Igal juhul edastame kolmandatele isikutele vaid nii vähe andmeid, kui on vaja sellise andmeedastuse õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. Peale selle kasutame üksnes neid allhankepartnereid, kes tagavad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise viisil, et teie isikuandmete töötlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja tagab teie õiguste kaitse. Samuti kontrollime pidevalt, et allhankepartnerid vastavad isikuandmete kaitse nõuetele.

Otseturundus

Otseturunduse pakkumisi võidakse teha teie eelneval nõusolekul telefonivestluse ajal või saata SMSi, e-posti või muude vahenditega (nt meie iseteenindussüsteemi kaudu), välja arvatud juhul, elektroonilise side seaduse artiklist 103 prim ei tulene teisiti ja eeldusel, et te ei ole keeldunud otseturunduse pakkumiste saamisest.

Füüsiliste isikute andmete töötlemine meie ettevõttes otseturunduse eesmärgil põhineb andmesubjekti nõusolekul. Nõusolek tuleb saada eelnevalt ja seda ei tohi küsida samal ajal otseturunduse vahendite abil. Vaikimine, eelmärgistatud märkeruudud või aktiivsuse puudumine ei tähenda nõusolekut. Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, see peab olema ühemõtteline, teabepõhine ja konkreetne. Nõusolekut on võimalik anda mitmel viisil, näiteks tehes märke otseturunduse pakkumiste saamisega nõustumise või neist keeldumise märkeruutu, klõpsates asjakohasel ikoonil, väljendades nõusolekut suuliselt jne.

Teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ja keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil. Selleks helistage telefoninumbrile 628 1800 või saatke e-kiri aadressil seesam@seesam.ee . Kui võtate nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust, kustutame otseturunduse eesmärgil töödeldud isikuandmed. Kui keeldute isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil, lõpetame kohe teile pakkumiste saatmise ja teie isikuandmeid ei töödelda enam otseturunduse eesmärgil.

Võime meie käsutuses olevaid klientide kontaktandmeid kasutada selleks, et turustada meie enda sarnaseid kindlustusteenuseid, eeldusel et klientidele on andmete kogumisel antud selge, tasuta ja lihtsasti teostatav võimalus kontaktandmete eelnimetatud põhjustel kasutamisest keelduda ning kui kliendil ei olnud alguses iga sõnumi saatmisel sellise andmekasutuse suhtes vastuväiteid. Kindlustusteenuste osutamist füüsilistele isikutele ja/või nende arvamuse küsimist osutatavate teenuste kohta loetakse meie enda sarnaste teenuste turustamiseks. Selline kliendiandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil põhineb meie õigustatud huvil.

Me ei töötle otseturunduse eesmärgil eriliiki isikuandmeid ega isikukoode.

Kindlustuskaitse laiendamine

Kindlustusteenuste hea tava nõuab, et teeksime mõistlikke pingutusi kestva kindlustuskaitse tagamiseks, kui usutakse, et isikul on huvi kindlustuskaitse vastu. Tavaliselt eeldatakse, et kindlustuskaitse jätkuvus on kindlustusvõtja huvi. Hea usu põhimõtte kohaselt võime teid teavitada meiega sõlmitud kindlustuslepingu ja samal ajal ka kindlustuskaitse lõppemisest. Sellisel juhul peetakse enne kindlustuslepingu sõlmimist mõistlikuks saata kindlustusvõtjale uus kindlustusleping ja teha ettepanek alustada läbirääkimisi. Sellisel juhul ei peeta meie teavitust otseturunduseks. See põhimõte kehtib ka olemasoleva lepingu pikendamisel, kui olemasoleva kindlustuslepingu alusel pakutakse täiendavaid soodustusi ja kui kindlustusleping on üle antud uuele kindlustusvõtjale.

Profiilianalüüd ja automatiseeritud otsuste tegemine

Kindlustusteenuste (nt liikluskindlustus, isikukindlustus, reisikindlustus) ostmisel saab interneti või muude kanalite kaudu teha automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profiilianalüüsi. Automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs, on vajalik meievahelise kindlustuslepingu sõlmimiseks, täiendamiseks või pikendamiseks ning kindlustusriski hindamiseks.

Sellisel juhul tehakse kindlustuspakkumine automaatselt, hinnates teie esitatud teavet ja/või andmeid kindlustusobjekti kohta, mille põhjal saab teid ja/või kindlustusobjekti määrata konkreetsesse riskirühma, st kindlustusandja IT-süsteemid arvutavad automaatselt kindlustuse hinna, mis põhineb sellistel andmetel nagu sõiduki mudel, kindlustuslugu, vanus, piirkond või muud tegurid. Automatiseeritud otsuste tegemist võidakse kasutada ka meie kogemuse hindamisel kindlustusjuhtumite tõenäosuse ja võimaliku kahju osas. Pärast teabe hindamist ja statistiliste riskimudelite kasutamist hinnatakse kindlustusriski ja selle alusel arvutatakse kindlustusmakse suurus.

Saate alati küsida kindlustuspakkumist ka muude kanalite kaudu – telefoni teel või külastades meie klienditeenindust.

Pärast kindlustusriski automaatset hindamist võib selle hinnangu kohaselt sõlmida lepingu muudel kui teie taotluses nimetatud tingimustel või võime kindlustuslepingu sõlmimisest keelduda.

Automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profiilianalüüsi, võib andmesubjektile rakendada hindamisel, millist turundusteavet pakkuda. Sel juhul põhineb automatiseeritud otsuste tegemine andmesubjekti kindlustuslool ja muudel andmetel, mille hindamise eesmärk on pakkuda andmesubjektile kõige sobivamat ja asjakohasemat teavet.

Automatiseeritud otsuste tegemist võib kasutada ka hindamaks, kas isiku suhtes kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid. Automatiseeritud otsuste tegemine põhineb hindamisel, kas andmesubjekt kuulub isikute hulka (või on konkreetne isik), kelle suhtes kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid.

Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida kasutati profiili loomisel ja saada teavet profiili ning segmentide ja kategooriate kohta, kuhu olete määratud. Peale andmetega tutvumise õiguse saate kasutada ka muid õigusi, mida on kirjeldatud IKÜM-is ja allpool selles dokumendis.

Kui isikuandmete töötlemine automatiseeritud otsuste tegemiseks ja profiilianalüüsi koostamiseks põhineb IKÜM artikli 6 lõike 1 punktidel e või f, samuti profiilianalüüsi koostamisel otseturunduse eesmärgil, on teil alati õigus esitada vastuväiteid, nagu on sätestatud IKÜM artiklis 21.

Teie suhtes langetatud automatiseeritud otsuse läbivaatamisel ja IKÜM artikli 22 lõike 2 punktides a ja c nimetatud juhtudel on teil õigus taotleda meie töötaja kirjalikku sekkumist või tulla kohapeale, et väljendada oma seisukohta, saada pärast hinnangu tegemist otsuse kohta selgitusi, samuti on teil õigus see otsus vaidlustada.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid võidakse säilida eri dokumentides või failides nii paberil kui ka elektroonilises vormis. Õigusaktid võivad nende säilitamiseks ette näha erinevad tingimused. Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktide kohaselt või andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks. Tavaliselt kustutatakse teie isikuandmeid sisaldav teave pärast võimalike nõuete laekumise tähtaja möödumist.

Isegi kui otsustate meie koostöö lõpetada, võime siiski tulenevalt võimalikest tulevastest nõuetest teie isikuandmeid säilitada. Samuti säilitame teie isikuandmeid selleks, et saaksime vastata teie küsimustele või anda vajalikku teavet meie koostöö kohta. Kasutame teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, millest oleme teile teada andnud.

 

Millised on teie õigused?

Teie õigusi on kirjeldatud IKÜM-is ja allpool. Pange tähele, et mõned neist ei ole absoluutsed ja me ei pruugi tingimata ja tingimusteta rahuldada teie palvet neid kasutada.

 

Teie õigus

Õiguse kirjeldus
Õigus tutvuda andmetega Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmetega ja nende töötlemise teabega.
Õigus andmete parandamisele Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.
Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) Teil on õigus nõuda isikuandmete viivitamatut kustutamist.
 
Õigus andmete töötlemise piiramisele
 

Teil on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 • vaidlustate isikuandmete õigsuse – ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei taotle nende kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • Compensa ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • olete esitanud isikuandmete töötlemisele vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.
Andmete ülekandmise õigus Teil on õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need teisele vastutavale töötlejale (või paluda meil seda teha).
Õigus esitada vastuväiteid Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest, mis põhineb Compensa õiguslikul huvil, ja keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil.
Õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel
 
Teil on õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju.

 

Anname teavet isikuandmete töötlemise kohta tasuta. Kui teie päring on alusetu, korduv või ebaproportsionaalne, võime küsida mõistlikku halduskuludel põhinevat tasu. Võime paluda teil oma identiteeti tõestada (nt isikut tõendav dokument). Samuti võime paluda teil oma päringut selgitada, et teile vastamist kiirendada. Vastame teie päringule 30 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. See tähtaeg võib pikeneda, kui teie päring on keeruline või kui edastasite mitu päringut (sellisel juhul teavitame teid vastuse viibimisest).Teil on õigus küsida oma õiguste üksikasjalikku selgitust meie andmekaitsespetsialistilt (vt kontaktandmeid peatükist „Meist“). Õigusi on kirjeldatud ka IKÜM-is. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga.

Teie tagasiside on meile oluline. Isikuandmete kaitsega seonduvad mured palume edastada meie andmekaitsespetsialistile (vt kontaktandmeid peatükist „Meist“). Samuti võite taotluse saata meie kontorisse (kontaktandmed leiate sellelt veebilehelt). Compensa tagab, et uurib põhjalikult kõiki juhtumeid, kui siinset dokumenti ja õigusakte ei järgita, ning võtab kõik vajalikud riskivähendamise meetmed, et tagada teie isikuandmete maksimaalne kaitse. Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, võite esitada oma kaebuse ka järelevalveasutusele:

 • Leedu: Riiklik Andmekaitse Inspektsioon, A.Juozapavičiaus g. 6, Vilnius; email ada@ada.lt
 • Läti: Riiklik Andmeinspektsioon, Blaumana str. 11/13-15, Riia;  email info@dvi.gov.lv
 • Eesti: Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn; email  info@aki.ee