Kodukindlustus

Kodukindlustus

Kodukindlustus hüvitab koduga või kodus oleva varaga seotud kahjud. Kindlustuspaketi saad valida oma vajadustest lähtuvalt.

Tingimused Teave

Kindlustuspaketid

Tuli ja torm

Pakett

Kogurisk

Laiendatud kogurisk

KINDLUSTATAVAD RISKID
Tulekahju Included Included Included Included
Ehitusveast tingitud tulekahju Included Included Included Included
Plahvatus Included Included Included Included
Torm Included Included Included Included
Tormist tingitud üleujutus Included Included Included Included
Koduabi Included Included Included Included
Vargus, rööv, vandalism Not included Included Included Included
Torustiku leke, torustiku purunemine, ummistus Not included Included Included Included
Ehitusveast tingitud torustiku leke Not included Included Included Included
Paduvihmast tingitud üleujutus Not included Not included Included Included
Muu kahjustumine, hävimine, mis pole välistatud Not included Not included Included Included
Kaitse kuni 5-aastaste kodumasinate ja kuni 7-aastaste hoonet teenindavate seadmete sisemise rikke osas Not included Not included Included Included
Läbi hoone konstruktsioonide (katus, sein) imbunud vee poolt põhjustatud kahju siseviimistlusele Not included Not included Not included Included
Jää või lume liikumisest tekkinud kahju Not included Not included Not included Included

NB! Seesam palub alati tähelepanelikult läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused. Välistused on sellised juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Kui tekib kahtlusi, mis on kindlustatud ja mis ulatuses, on hea pöörduda meie spetsialisti poole, kes tingimused lahti seletab.

Seesami Koduabi

Seesami Koduabi pakub parimat lahendust kodus juhtunud ootamatute avariiolukordade korral 24/7.

Abi saamiseks helista telefonil +372 6221 333

 

Loe, millistes olukordades Koduabi aitab:

 • Koduabi teenus hõlmab esmaseid toiminguid, mille eesmärk on kahjujuhtumi ärahoidmine, kahju piiramine ja/või esmane abi seoses õnnetusjuhtumiga.
 • Lukuabi - ukse avamine, kui lukk on lõhutud, rikkis või võti on kadunud, ukseluku remont, vahetus, lisavõtme tellimine.
 • Veeavarii või torustiku leke - püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või hoonesisese torustiku purunemise tagajärjel tekkinud lekke peatamine ning lekke põhjuse kõrvaldamine.  
 • Abi ummistuste korral - kindlustuskohas tekkinud ummistuse kõrvaldamine võimaliku veeavarii riski realiseerumise vältimiseks. 
 • Akna ja katuseabi - purunenud akna, katuse või muu ehitise osa parandamine ning lahtiste avade katmine ajutiste vahenditega, vältimaks täiendavate kahjude tekkimist.
 • Kütteabi - ootamatu küttesüsteemi rikke korral abi ajutise küttelahenduse organiseerimisel kuni 24 tunniks, kui see on vajalik teiste tehnosüsteemide kaitseks (nt külmumisoht).
 • Ajutise elukoha ja kolimisabi - kui eluruum on muutunud elamiskõlbmatuks,  ajutise elukoha organiseerimine kuni kolmeks ööpäevaks ning kindlustusvõtja ning temaga samal pinnal elavate isikute transport ajutisele elamispinnale.
 • Elektriabi - elektrisüsteemi ulatusliku rikke korral väljasõit objektile, süttimisohu kõrvaldamine ning vajadusel esmane nõustamine. Muu kodumasina elektrisüsteemi rikke korral kliendi nõustamine.
 • Peale üleujutust, veeavariid või mõne muu eseme purunemist esmane koristus- ja kuivatusteenus kindlustatud objekti või selle abihoone siseruumides. Vajadusel niiskusimuri rendikulu kuni 24h.
 • Vajadusel organiseeritakse mehitatud valve objektil kuni 24 tundi.

Usalda Seesami Koduabi - oleme alati valmis sind aitama, et tagada sinu kodu turvalisus igas olukorras.

Kodukindlustuse kaitsed

 • Kodu - kindlustame hoone või korteri tervikuna täisväärtuskindlustuse põhimõttel. Ei pea määrama kindlustussummat ja ei ole vaja muretseda, kas õnnetuse korral saab kindlustuselt kahjude katteks piisavalt raha.
 • Kodune vara - kindlustuskaitse all on hoones või korteris asuv vallasvara (näiteks mööbel, sisustuselemendid, toataimed, kodutehnika, riietusesemed jne). Koduse vara kindlustussumma määratakse automaatselt ja piisava varuga, et kindlustuskaitse all oleksid kõik suuremad ja väiksemad asjad kodus.
 • Vastutuskindlustus – kaitse aitab juhul, kui sinul või sinuga koos elaval pereliikmel on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus naabrite või muude kolmandateisikute ees.
 • Ajutise eluaseme üürikulu – kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks, hüvitatakse ajutise eluaseme üürikulud, samuti kolimiseks vajalikud kulud.
 • Üüritulu kaotus – kui välja üüritud hoone või korter on muutub kindlustusjuhtumi tõttu elamiskõlbmatuks, hüvitatakse saamatajäänud üüritulu kuni 12 kuu jooksul.

Laiendatud koguriskikindlustuse eelised

 • Dokumentide varguse korral hüvitatakse uue vormistamise kulud kuni 100 euro ulatuses, omavastutust rakendamata;
 • Varastatud või röövitud pangakaardiga ebaseaduslikult tehtud tehingute kulud või sularahaautomaadist välja võetud sularaha hüvitatakse kuni 1000 euro ulatuses;
 • Kindlustuskohast varastatud sularaha on kindlustatud 300 eurot ulatuses;
 • Võtmete kadumisel hüvitatakse ukseluku vahetamise kulud omavastutust rakendamata;
 • Kindlustusjuhtumi tõttu hävinud legaalse tarkvara taastamise kulud hüvitatakse kuni 500 euro ulatuses; 
 • Koduga aset leidnud kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel tekkinud kulud lemmiklooma (näiteks kass, koer) veterinaarabile hüvitatakse kuni 300 euro ulatuses;
 • Kui vesi imbub läbi hoone konstruktsioonide ja kahjustab siseviimistlust, hüvitatakse siseviimistluse taastamiskulud.

Miks valida Seesami kodukindlustus?

Kindlustatud on köögi- ja vannitoamööbel ning integreeritud kodutehnika – kindlustades hoone või korteri ja seal asuva koduse vara, on kindlustatud ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud kodutehnika.

Rajatised ja abihooned – koos eluhoonega on kindlustatud 10 000 euro ulatuses rajatised, sh õuevalgustus, palli- ja mängu­väljakud, samuti kuni 20 m2 suurused abihooned.

Korteri panipaik – koos korteriga on kindlustatud panipaiga (keldriboksi) sise­viimistlus, pani­paiga uks ning panipaiga püsivalt kinnitatud riiulid. 

Kodune vara väljaspool kodu – kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on kindlustatud 1 000 euro ulatuses Eesti Vabariigi piires ka väljaspool kindlustuskohta. Laiendatud koguriskikindlustuse korral Euroopa Liidu piires 2000 euro ulatuses.

Kodune vara abihoonetes ja keldriboksis – Koduse vara kindlustus kehtib 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast ka korteriga samas hoones asuvas keldriboksis või eluhoonega samal kinnistul asuvates hoonetes.

Vana vastu uus – koduse vara kahjud hüvitatakse samaväärse uue vara väärtuse ulatuses, v.a arvutid, arvutitega seotud seadmed, mobiiltelefonid, väärisesemed ja kunst ning mootorsõidukid.

0-omavastutus – omavastutust ei rakendata:

 • kui hoonesse või korterisse murti sisse ja sellest jäid silmnähtavad sissemurdmise jäljed;
 • kui purunesid hoone või korteri akende, välisuste või rõdupiirete klaaspinnad;
 • kui hoone on tulekahju tõttu hävinud;
 • kui võtmed rööviti või varastati ja seetõttu vajab ukselukk vahetamist või süsteem ümberkodeerimist.

Hüvitatakse ehitusveast tingitud kahjud – kui tulekahju või torustiku lekke põhjustab ehitusviga, siis sellise kahju tagajärjed Seesam hüvitab.

Ehitus- ja remonditööd – kindlustus kehtib ka kodu ehitus- või remonditööde korral.

Laia kaitsega Eraisiku vastutuskindlustus – kui oled valinud eraisiku vastutuskindlustuse, hüvitatakse: Eesti Vabariigi piires eraisikuna tekitatud kahju kolmandale isikule, kindlustatud isikute laste poolt tekitatud kahju ning kindlustusvõtjale kuuluva kodulooma poolt kolmandatele isikutele tekitatud isiku- või esemekahju.

Kahjude ennetamine kodus

Oma kodu ja vara kaitseks ning selle veelgi parema hoidmise nimel saab iga koduomanik ka ise palju ära teha. Selleks oleme allolevalt koondanud mõned nõuanded.

 

Tuleõnnetuse ennetamine

 • Igas kodus peab olema töökorras suitsuandur.
 • Igas kodus võiks olla esmased vahendid tulekahju piiramiseks – tuletekk ja pulberkustuti.
 • Ärge teostage ise elektritöid, kutsuge appi vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
 • Ahiküttega korteri või maja korstnat ja lõõre tuleks puhastada vähemalt kord aastas enne kütteperioodi algust. Küttekolletes ja korstnajalal ei tohi olla pragusid, vajadusel laske need asjatundjal parandada.
 • Küttekolde ees peab olema metall-leht või mittepõlev põrandakate, et vältida sädemetest tekkida võivat tulekahju.
 • Ärge jätke põlevaid küünlaid või kaminat järelevalveta. Küünlad asetage mittepõlevale alusele eemale süttivatest materjalidest.
 • Ärge jätke tuletikke või põlevaid küünlaid laste käeulatusse.
 • Lülitage kodumasinad (näiteks triikraud) pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
 • Ärge kunagi kasutage külmunud torude ülessulatamiseks lahtist tuld.
 • Põlevat rasva või õli ei tohi kunagi üritada kustutada veega. Tuli tuleb lämmatada riide või spetsiaalse tuletekiga.

Veeõnnetuse ennetamine

 • Laske spetsialistidel regulaarselt kontrollida veetorustiku, kuumaveeboilerite ja kodumasinate (näiteks pesumasin, nõudepesumasin) korrasolekut.
 • Puhastage regulaarselt vee äravoolutorusid ja -trappe, et vältida ummistuste teket.
 • Enne talve algust laske õues ja mitteköetavates ruumides olevad torud veest tühjaks ja sulgege ventiilid, et vältida torude lõhkikülmumist.
 • Kodumasinad peavad olema veevõrku ühendatud selleks ettenähtud kraani kaudu, mida on võimalik sulgeda, kui masinat ei kasutata.
 • Kui lahkute kodust, ärge jätke pesumasinat tööle.
 • Niisketes ruumides laske paigaldada seina- ja põrandamaterjali alla niiskustõke.
 • Kui keldrikorrusel ei ole eluruum, tuleb keldrikorrusel hoitavad asjad paigutada põrandast vähemalt 10 cm kõrgusele.

Sissemurdmiste ja varguste ennetamine

 • Kodul võiks olla tugeva konstruktsiooniga vähemalt 44 mm paksune uks ja korralikud lukud.
 • Koduvõtit ei tohi hoida klassikalistes peidukohtades nagu uksemati all, sest selliseid kohti kontrollivad vargad esimesena.
 • Kui võti on kaduma läinud või te pole kindel, et korterit või maja ostes kõik võtmekoopiad enda valdusesse saite, tuleks esimesel võimalusel ukselukud vahetada.
 • Kodust lahkudes sulgege korralikult kõik uksed ja aknad.
 • Ärge avaldage oma kodust eemaloleku aegu (näiteks tööl või puhkusel viibimine) võõrastele inimestele.
 • Kodust lahkudes hoolitsege selle eest, et see ei tunduks mahajäetud. Puhkuse ajaks leppige kokku usaldusväärse inimesega, et ta regulaarselt tühjendaks postkasti, niidaks muru, tõmbaks õhtuks akendele ette kardinad jne.
 • Väljaspool hoonet asuv kodune vara tooge kasutamise järgselt siseruumidesse või lukustage vara varguse vältimiseks. Batuut, aiamööbel ja –grill tuleb väljaspool hooaega hoida siseruumides.