Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Veosekindlustus

Veosekindlustus

Veosekindlustuse eesmärgiks on hüvitada veetavale kaubale tekkinud kahjud ja sellega kaasnenud kindlustusvõtja kulutused. Samuti on Seesamis võimalik kindlustada nii ekspedeerija kui ka autovedaja lepingust tulenevat vastutust.

Tingimused Teave Sooviavaldused

Veosekindlustus

Veosekindlustuse puhul on kindlustatavaks esemeks veos, mida veetakse transpordivahendiga lähtekohast sihtkohta. Kindlustusleping sõlmitakse tavapäraselt koguriski põhimõttel ja see hõlmab nii pealelaadimist, vedu, ümberlaadimisi, vaheladustamisi ning mahalaadimist.

Veos kindlustatakse tema väärtuse ulatuses (veose maksumus marsruudi lähtekohas), millele saab lisada alljärgnevaid kulusid:

 • Transpordikulud nt veoraha
 • Tagastamatud maksud nt tollimaks või aktsiis
 • Veose eksponeerimisega seotud kulu nt näituseruumide rent
 • Kaudsed kulud ja oodatav kasum kokku reeglina kuni 10% lisaks kauba ja transpordi maksumusele

Kindlustada saab ka erinevate lisariskide vastu:

 • Veose päästmise või utiliseerimise kulu (standardkaitse)
 • Nõuded tulenevalt üldavariist ehk General Average protseduurist (standarkaitse)
 • Sõja ja streigiriskid sh terroriste poolt tekitatud kahju (lisakaitse)
 • Veoeelne või veojärgne ladustamine (lisakaitse)
 • Näituseriskid (lisakaitse)
 • Kolimine (lisakaitse)
 • Veose hilinemine (lisakaitse)
 • Tinglik kindlustushuvi st kaitse ka siis, kui veose kadumise ja kahjustumise risk ei lasu kindlustusvõtjal (lisarisk)

Kindlustada on võimalik ühte konkreetset vedu, samuti ka mitmeid vedusid pikema perioodi jooksul (raamleping) nt kõik kindlustusvõtja ostu ja müügiveosed. Selliste lepingute kindlustusperiood on tavaliselt üks aasta.

Teadmiseks kliendile

Millega tuleb arvestada veose vastuvõtmisel kauba saatjalt?

 • Veose saatja kohustuseks on, et veos peab olema pakitud ja veoks ette valmistatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida shihtkohta arvestades tavapäraseid ohte ja muid asjaolusid veo jooksul sh veoviisi, võimalikke ümberlaadimisi ja vaheladustamisi, marsruuti jne.
 • ELEA Üldtingimuste 2015 aasta versiooni (kehtivad alates 01.01.2017) kohaselt on veose peale- ja mahalaadimine vastavalt saatja ja saaja kohustus, aga veose paigutamine transpordivahendile ning kinnitamine on ekspedeerija kohustus. Rahvusvahelised ja siseriiklikud veolepinguid reguleerivad õigusaktid eeldavad aga enamasti, et veose laadimine ja paigaldamine sh kinnitamine transpordivahendile on veose saatja vastutusel. Selliseid erinevusi tuleb arvestada nii ekspedeerimis- kui veolepingute koostamisel ja mõistlik on poolte vastutus nende tegevuste osas eraldi sätestada.
 • Veose saatedokumendid peavad olema koostatud nii, et oleks võimalikult täpselt aru saada kaubaühikute arv (nt kastide arv, aluste arv) ning nii bruto- kui netokaal. Vedaja kohuseks on kontrollida kaubakohtade õigsust ja veose ja selle pakendi välist seisukorda ning puuduste korral tegema saatelehele sellekohase märke. Kui saatja ei võimalda märkuste tegemist saatelehel, siis tuleb autojuhil sellest teavitada oma tööandjat ja mitte alustada vedu enne vastavate juhiste saamist.
 • Veo- ning ekspedeerimislepingus tuleb sätestada kõik veose turvaliseks kohalejõudmiseks oluline sh täpne sihtkoht ja kauba saaja andmed, vajalik transpordirežiim (nt vajalik temperatuur või niiskus).
 • Temperatuurirežiimiga veetava kauba vastuvõtmisel peab vedaja olema veendunud, et kaubaruum oleks puhas, kuiv ja lõhnadeta. Veose temperatuuri tuleb mõõta koos saatja esindajaga ja erinevuste puhul saatelehele märgituga, tuleb saatelehele teha sellekohane märge. Kaubaruumi temperatuuri mõõtvate ja salvestavate seadmete näidud tuleb salvestada ja säilitada vähemalt kuni nõuete esitamise tähtaegade lõpuni. Kuna valdavas osas ekspedeerimislepingutes võtab ekspedeerija endale vastutuse lepingulise vedajana, siis need nõuded laienevad ka ekspedeerijale, see omakorda tähendab, et ekspedeerija peab kindlasti kõik vastavad juhised oma alltöövõtjale edastama.

Millega tuleb arvestada veose üleandmisel kauba saajale?

 • Kauba saaja on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollida kauba ja selle pakendi välist seisukorda. Kui tuvastatakse kauba puudujääk või kahjustused, siis tuleb need fikseerida, tehes vastava märke veose saatelehele või koostades eraldi akti puudujäägi või vigastuste fikseerimiseks. Kui kahju koheselt ei fikseerita, siis eeldatakse, et vedaja on kauba saatelehel märgitus koguses ja kahjustusteta üle andnud.
 • Kui kauba puudujääk või kahjustumine ei olnud silmnähtav (nt pealtnäha korras pakendis oli ikkagi purunenud kaup), siis tuleb vedajale sellest teada anda vastavalt veolepingust sätestatud tähtajale. Nii ELEA Üldtingimuste, CMR konventsiooni kui Võlaõigisseaduse kohaselt on selleks aega 7 päeva, samas kui merevedude puhul ainult 3 päeva ning õhuvedude puhul (Montreali konventsioon) tervelt 14 päeva.
 • Veose kahjustuste ilmnemisel tuleb tarvitusele võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju edasist suurenemist
 • Esimesel võimalusel tuleb kahjust teada anda ka kindlustusandjale või kindlustuslepingus märgitud kahjukäsitluskontaktile ning järgida juhiseid, kui need antakse.
 • Ekspedeerijale võimalikust kahjujuhtumist teate tegemine, kahjuakti koostamine vms ei ole veel nõue. Nõue esitatakse pärast kahju suuruse selgumist koos nõuet ja selle suurust tõendavate dokumentidega. Nõude esitamise tähtaeg on reeglina üks aasta.
 • Kahju käsitlemiseks vajalik dokumentide loetelu (viide vastavale dokumendile)

Klauslid ja viited

VIITED:

CMR konventsioon – rahvusvahelist maantekaubavedu reguleeriv konventsioon 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13037042

ELEA Üldtingimused – ekspedeerija vastutust reguleeriv normistik 
https://www.elea.ee/elea-uldtingimused/

Võlaõigusseadus – Kindlustusleping (alates § 422), Veoleping (alates § 774), Ekspederimisleping (alates § 854)
https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

Transport Information Service – info veoste omaduste, pakendi, kahjuennetusmeetmete jms kohta
http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html

Tarneklauslid (Incoterms) – kirjeldab riskide ja kohustuste üleminekult müüjalt ostjale
http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/eksport/incoterms2010.pdf

Autoveol veose laadimine ja kinnitamine – Teede- ja Sideministri määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/201504

Puistlastilaevade laadimise ja lossimise nõuded jms – Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/943563

Lloyds Agents – sertifitseeritud kahjukäsitlusagentide otsing
http://agency.lloyds.com/map

Maailma ohtlike piirkondade info -  https://watchlists.ihsmarkit.com/watchlists-viewer