Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustuse puhul kindlustatakse ekspedeerija veo- või ekspedeerimislepingust tulenevat vastutust tema kliendi ees. Ekspedeerija vastutust reguleerivad Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) Üldtingimused ja Võlaõigusseadus (peatükk Ekspedeerimisleping).

Lisaks lepingu objektiks oleva veose hävimisele, kahjustumisele ja kadumisele on kaetud ekspedeerimislepingust tulenevad nõuded, mis ei ole otseselt veosekahju. Näiteks:

  • Transpordikulu samas proportsioonis veose kahjuga
  • Veose hilinemisega kohaletoimetamine
  • Veolepingu täitmisest tulenevad nõuded tollimaksude ja –lõivude hüvitamiseks

Kindlustus hüvitab ka kindlustusjuhtumi vältimiseks ja vähendamiseks tehtud kulutused ning õigusabikulud seoses kindlustatud isiku vastu esitatud nõude kaitsmisega

Kindlustada on võimalik ka erinevate nõuete vastu, mis ei tulene veolepingust. Näiteks:

  • Vastutus kolmanda isiku ees neile veo- või ekspedeerimislepingu täitmisest tekitatud varalise kahju hüvitamiseks, mis tekis veose vedamisel või laadimisel (standardkaitse)
  • Vastutus konteinerite osas (lisakaitse)
  • Vastutus haagiste osas (lisakaitse)
  • Kahju tekitamine raske hooletuse tõttu (lisakaitse)

Ekspedeerija vastutuskindlustusele lisaks saab kindlustada ka vastutust ladustamise eest juhul kui ekspedeerija osutab ladustamisteenust iseseisva teenusena st mitte veoprotsessi osana. Vastutust ladustamise eest saab kindlustada vastavalt ELEA Ladustamise Üldtingimustele.

Tingimused Teave Sooviavaldused